Sensitivitätsuntersuchung der nichtlinearen Frequenzgangsanalyse über physikalischen P2D-Batteriemodell

  • Forschungsthema:Lithium-Ionen-Batterien
  • Typ:Bachelor-/Masterarbeit
  • Betreuer:

    Hoon Seng Chan