Titel Autor Quelle

Munoz-Saldana, J; Hoffmann, MJ; Schneider, GA

 JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, 2003, Band 18, Heft 8, S. 1777–1786

Guellali, M; Oberacker, R; Hoffmann, MJ; Zhang, WG; Huttinger, KJ

CARBON, 2003, Band 41, Heft 1, S. 97–104 

Fett, T; Badenheim, D; Oberacker, R; Heiermann, K; Nejma, R

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE LETTERS, 2003, Band 22, Heft 5, S. 363–365

Ziegler, A; Kisielowski, C; Hoffmann, MJ; Ritchie, RO

JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2003, Band 86, Heft 10, S. 1777–1785 

Ye, F; Hoffmann, MJ; Holzer, S; Zhou, Y; Iwasa, M

JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2003, Band 86, Heft 12, S. 2136–2142 

Fett, T; Ernst, E; Munz, D; Badenheim, D; Oberacker, R

JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2003, Band 23, Heft 12, S. 2031–2037

Lofaj, F; Dorcakova, F; Kovalcik, J; Hoffmann, MJ; Lopez, AR de

KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2003, Band 41, Heft 3, S. 145–157

Lofaj, F; Hvizdos, P; Dorcakova, F; Satet, R; Hoffmann, MJ; Arellano-Lopez, AR de

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, 2003, Band 357, Heft 1-2, S. 181–187

Hsueh, CH; Hoffmann, MJ

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 2003, Band 107, Heft 1, S. 14–20

Hoffmann, MJ; Holzer, S

SIAIONS, 2003, Band 237, S. 141–148 

Holzer, S; Gesswein, H; Hoffmann, MJ

SIAIONS, 2003, Band 237, S. 43–48