Vorlesungen
Title Type Semester Place
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Übung (Ü) SS 2024
Übung (Ü) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Vorlesung (V) SS 2024
Sonstige (sonst.) SS 2024
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2024
Seminar (S) SS 2024
Seminar (S) SS 2024
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2024
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2024
Praktikum (P) SS 2024
Seminar (S) SS 2024
Kolloquium (KOL) SS 2024
Praktikum (P) SS 2024
Seminar (S) SS 2024
Seminar (S) SS 2024
Seminar (S) SS 2024
Sonstige (sonst.) SS 2024
Vorlesungen
Title Type Semester Place
Vorlesung (V) WS 23/24
Übung (Ü) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Übung (Ü) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Vorlesung (V) WS 23/24
Praktikum (P) WS 23/24
Praktikum (P) WS 23/24
Sprechstunde (Sprechst.) WS 23/24
Sprechstunde (Sprechst.) WS 23/24
Sprechstunde (Sprechst.) WS 23/24
Sprechstunde (Sprechst.) WS 23/24
Kolloquium (KOL) WS 23/24
Sonstige (sonst.) WS 23/24
Sonstige (sonst.) WS 23/24
Seminar (S) WS 23/24
Seminar (S) WS 23/24
Seminar (S) WS 23/24
Seminar (S) WS 23/24
Vorlesungen SS 24
Title Type Semester Place
Vorlesung (V) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Übung (Ü) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Übung (Ü) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Vorlesung (V) SS 2023
Sonstige (sonst.) SS 2023
Praktikum (P) SS 2023
Praktikum (P) SS 2023
Seminar (S) SS 2023
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2023
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2023
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2023
Seminar (S) SS 2023
Kolloquium (KOL) SS 2023
Seminar (S) SS 2023
Seminar (S) SS 2023
Sonstige (sonst.) SS 2023
Seminar (S) SS 2023
Vorlesungen
Titel Typ Semester Dozent
Vorlesung (V) WS 22/23 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Übung (Ü) WS 22/23 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Dr. Carlos Ziebert
Vorlesung (V) WS 22/23 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Dr. Carlos Ziebert
Vorlesung (V) WS 22/23 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Vorlesung (V) WS 22/23 apl. Prof. Dr. Sven Ulrich
Vorlesung (V) WS 22/23 apl. Prof. Dr. Sven Ulrich
Vorlesung (V) WS 22/23

Dr. Wilhelm Pfleging
 

Vorlesung (V) WS 22/23 Dr. Peter Franke
Übung (Ü) WS 22/23 Dr. Peter Franke
Dr. Carlos Ziebert
Vorlesung (V) WS 22/23 Dr. Dmitry Sergeev
Praktikum (P) WS 22/23 Dr.-Ing. Johannes Schneider
Dr. Wilhelm Pfleging
Praktikum (P) WS 22/23 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Florian Martini
Dr.-Ing. Susanne Wagner
Sprechstunde (Sprechst.) WS 22/23 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Sprechstunde (Sprechst.) WS 22/23 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Kolloquium (KOL) WS 22/23 Prof. Dr. Michael Hoffmann
Dr. Johanna Lampert
Dr.-Ing. Jens Gibmeier
Sprechstunde (Sprechst.) WS 22/23 Dr. Peter Franke
Sprechstunde (Sprechst.) WS 22/23 Mitarbeiter
Seminar (S) WS 22/23 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Seminar (S) WS 22/23 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Sonstige (sonst.) WS 22/23 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Sonstige (sonst.) WS 22/23 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Vorlesungen SS 22
Titel Typ Semester Dozent
Vorlesung (V) SS 2022 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Dr. Carlos Ziebert
Vorlesung (V) SS 2022 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Dr. Peter Franke
Übung (Ü) SS 2022 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Dr. Peter Franke
Vorlesung (V) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Vorlesung (V) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Übung (Ü) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Florian Martini
Vorlesung (V) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Martin Heilmaier
Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Vorlesung (V) SS 2022 apl. Prof. Dr. Sven Ulrich
Vorlesung (V) SS 2022 apl. Prof. Dr. Sven Ulrich
Vorlesung (V) SS 2022 Dr. Wilhelm Pfleging
Peter Smyrek
Vorlesung (V) SS 2022 Dr. Dmitry Sergeev
Sonstige (sonst.) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Praktikum (P) SS 2022 Dr.-Ing. Johannes Schneider
Dr. Wilhelm Pfleging
Praktikum (P) SS 2022 Dr. rer. nat. Stefan Wagner
Prof. Dr.-Ing. Martin Heilmaier
Prof. Dr. Astrid Pundt
Dr.-Ing. Stefan Dietrich
Dr.-Ing. Stefan Guth
Dr.-Ing. Alexander Kauffmann
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2022 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Sprechstunde (Sprechst.) SS 2022 Dr. Peter Franke
Seminar (S) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Seminar (S) SS 2022 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Seminar (S) SS 2022 Dr. Patric Gruber
Dr. rer. nat. Stefan Wagner
Kolloquium (KOL) SS 2022 Dr. Johanna Lampert
Seminar (S) SS 2022 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Seminar (S) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Seminar (S) SS 2022 Prof. Dr. Anton Möslang
Seminar (S) SS 2022 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Sonstige (sonst.) SS 2022 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Vorlesungen
Titel Typ Semester Dozent
Vorlesung (V) WS 21/22 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Vorlesung (V) WS 21/22 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Dr. Carlos Ziebert
Vorlesung (V) WS 21/22 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Vorlesung (V) WS 21/22 Dr. Wilhelm Pfleging
Peter Smyrek
Vorlesung (V) WS 21/22 apl. Prof. Dr. Sven Ulrich
Vorlesung (V) WS 21/22 apl. Prof. Dr. Sven Ulrich
Vorlesung (V) WS 21/22 Dr. Peter Franke
Vorlesung (V) WS 21/22 Dr. Dmitry Sergeev
Übung (Ü) WS 21/22 Dr. Peter Franke
Dr. Carlos Ziebert
Sprechstunde (Sprechst.) WS 21/22 Dr. Peter Franke
Sprechstunde (Sprechst.) WS 21/22 Mitarbeiter
Seminar (S) WS 21/22 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Seminar (S) WS 21/22 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Sprechstunde (Sprechst.) WS 21/22 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Sprechstunde (Sprechst.) WS 21/22 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Praktikum (P) WS 21/22 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Florian Martini
Dr.-Ing. Susanne Wagner
Seminar (S) WS 21/22 Prof. Dr. Anton Möslang
Seminar (S) WS 21/22 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Seminar (S) WS 21/22 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Sonstige (sonst.) WS 21/22 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Seminar (S) WS 21/22 Prof. Dr. Hans Jürgen Seifert
Sonstige (sonst.) WS 21/22 Prof. Dr.-Ing. Bronislava Gorr
Kolloquium (KOL) WS 21/22 Prof. Dr. Michael Hoffmann
Dr. Johanna Lampert
Dr.-Ing. Jens Gibmeier